Tin nóng : Bắt giam người phụ nữ nhét “Băng Vệ Sinh” vào mồm bé gái 2 tuổi để bé ngưng khóc

T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼…̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼5̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼o̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼(̼2̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼2̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼)̼;̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼…̼

You may also like...

Loading...