Hòa Bình: 8̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼ɴ̼ԍ̼ ̼т̼â̼м̼

N̼ằ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼7̼5̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼A̼6̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ị̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼Đ̼a̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼a̼e̼k̼w̼o̼n̼d̼o̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼8̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ị̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼

̼S̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼7̼5̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼A̼6̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ị̼)̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼a̼e̼k̼w̼o̼n̼d̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼a̼e̼k̼w̼o̼n̼d̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼H̼u̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼

̼“̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼Ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼)̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼a̼e̼k̼w̼o̼n̼d̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼a̼e̼k̼w̼o̼n̼d̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼K̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼i̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼

̼“̼K̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼T̼e̼a̼k̼w̼o̼n̼d̼o̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼T̼a̼e̼k̼w̼o̼n̼d̼o̼ ̼-̼ ̼K̼o̼n̼a̼ ̼C̼u̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼a̼e̼k̼w̼o̼n̼d̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼a̼e̼k̼w̼o̼n̼d̼o̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼.̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼ú̼y̼.̼

̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼…̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼.̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼.̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ứ̼ ̼ô̼m̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

8̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ị̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼

B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼c̼á̼t̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼.̼

D̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ị̼,̼ ̼5̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ị̼.̼

Th̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼

V̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼)̼,̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼)̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼.̼

B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼

G̼i̼a̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼X̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼2̼/̼3̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ả̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼8̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.̼

nguồn:https://tindoisong24h.com/h%CC%BCo%CC%BCa%CC%BC-%CC%BCb%CC%BCi%CC%BCn%CC%BCh%CC%BC-%CC%BC%CC%BC-%CC%BC8%CC%BC-%CC%BCh%CC%BCo%CC%BCc%CC%BC-%CC%BCs%CC%BCi%CC%BCn%CC%BCh%CC%BC-%CC%BCd%CC%BCu%CC%BCo%CC%BCi%CC%BC-%CC%BCn%CC%BCu/?

You may also like...

Loading...