Category: news

0

T̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ĩ̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ʟ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ê̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ự̼ᴄ̼ ̼C̼ụ̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ᴛ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ỡ̼ ̼Đ̼ầ̼ᴜ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼”̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼1̼ ̼C̼á̼i̼ ̼C̼ó̼ ̼C̼h̼.Ê̼’̼t̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼M̼à̼ ̼C̼ứ̼ ̼L̼à̼m̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼L̼ê̼n̼”̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ĩ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ʟ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ê̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ự̼ᴄ̼ ̼”̼C̼ụ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼ɴ̼ʜ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼á̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ó̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼đ̼â̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼à̼...

0

Bí thư Nguyễn Văn Nên: “TP.HCM mời bà con ngoại tỉnh ở lại tiêm vaccine

B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼...