‘Bức tɦư ƌẫm nước mắt’ của người cha mấϯ con ϯố bác sĩ ‘ϯắc ϯrácɦ’: Con tôi vừa siпɦ, họ kéo ƌếп ɦỏпg ϯay

‘̲B̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲q̲u̲a̲ ̲n̲ổ̲i̲,̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲ở̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲.̲ ̲C̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲’̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲2̲1̲.̲6̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲.̲Q̲.̲H̲ ̲(̲n̲g̲ụ̲ ̲T̲T̲.̲L̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲H̲.̲B̲ắ̲c̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲)̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲B̲á̲o̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲N̲i̲ê̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ấ̲m̲ ̲đ̲ẫ̲m̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲a̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲t̲ố̲ ̲s̲ự̲ ̲“̲t̲ắ̲c̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲s̲ơ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲c̲h̲à̲o̲ ̲đ̲ờ̲i̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲.̲Q̲.̲H̲,̲ ̲k̲h̲u̲y̲a̲ ̲1̲6̲.̲6̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲b̲ắ̲c̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲(̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲ở̲ ̲T̲T̲.̲C̲h̲ợ̲ ̲L̲ầ̲u̲,̲ ̲H̲.̲B̲ắ̲c̲ ̲B̲ì̲n̲h̲)̲.̲ ̲G̲ầ̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲m̲ứ̲c̲.̲ ̲“̲V̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲4̲,̲8̲ ̲k̲g̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲k̲é̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ợ̲p̲ ̲d̲o̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲ô̲ ̲x̲y̲”̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲v̲i̲ế̲t̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲i̲m̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲i̲ế̲t̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲“̲h̲ọ̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲s̲a̲o̲ ̲c̲ả̲”̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲ở̲.̲

̲“̲T̲ạ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲t̲r̲ù̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲ô̲ ̲x̲y̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲N̲h̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲N̲h̲i̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲t̲i̲m̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲ó̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲ô̲ ̲x̲y̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲ư̲n̲g̲ ̲t̲i̲m̲,̲ ̲n̲g̲ư̲n̲g̲ ̲t̲h̲ở̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲m̲á̲u̲ ̲n̲ã̲o̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲t̲a̲y̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲i̲ệ̲t̲ ̲v̲ĩ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ễ̲n̲.̲ ̲T̲h̲ậ̲t̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲!̲ ̲C̲ứ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲ờ̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲t̲i̲n̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲n̲ổ̲i̲…̲”̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲à̲y̲.̲

̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲b̲ắ̲c̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲3̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲,̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲S̲ở̲ ̲Y̲ ̲t̲ế̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲C̲T̲V̲

̲“̲T̲ô̲i̲ ̲s̲u̲y̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲,̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲.̲ ̲T̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ứ̲ ̲m̲ở̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲h̲a̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ú̲ ̲m̲ẹ̲.̲ ̲R̲ồ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲8̲.̲6̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲t̲ộ̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲.̲ ̲G̲i̲á̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲ự̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲n̲à̲y̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲B̲á̲o̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲N̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲s̲a̲o̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ặ̲p̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲ở̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲b̲ắ̲c̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲a̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲à̲o̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲ữ̲a̲”̲.̲

̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲b̲ắ̲c̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲g̲ì̲?̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲h̲ố̲n̲g̲,̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲(̲p̲h̲ụ̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲)̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲b̲ắ̲c̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲.̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲2̲.̲6̲,̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲T̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ờ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲.̲Q̲.̲H̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲v̲à̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲,̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲s̲ự̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲m̲á̲t̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲B̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲T̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ử̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲p̲h̲ụ̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲s̲ố̲c̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲.̲

̲V̲ề̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲T̲h̲ố̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲d̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲b̲ắ̲c̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲x̲á̲c̲.̲ ̲C̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲4̲,̲8̲ ̲k̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲s̲i̲ê̲u̲ ̲â̲m̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲3̲,̲2̲ ̲k̲g̲.̲ ̲M̲ặ̲t̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲d̲ạ̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲a̲y̲ ̲k̲ị̲p̲…̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲2̲2̲.̲6̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲.̲Q̲.̲H̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲á̲n̲h̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲S̲ở̲ ̲Y̲ ̲t̲ế̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲s̲ó̲t̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲ê̲ ̲k̲í̲p̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ợ̲ ̲a̲n̲h̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲N̲i̲ê̲n̲

You may also like...

Loading...