Ťòα áη Ԛuâп ᵴự ƙҺu ʋực Ԛuâп ƙҺu 7 χéт χử էộї “ƌàσ пցũ” ƌể ʋề ɠặρ вạη ɠáĭ

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼7̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼ư̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼5̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼Đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼ũ̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼4̼0̼2̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼:̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼0̼3̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼,̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼/̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼3̼/̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼4̼/̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼1̼/̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼4̼/̼S̼ư̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼5̼/̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼7̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼N̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼B̼à̼u̼ ̼C̼â̼y̼ ̼C̼á̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼“̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼”̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼ũ̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼.̼H̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼.̼L̼ ̼(̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼N̼)̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼.̼N̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼3̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼.̼N̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼.̼E̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼.̼P̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼4̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼.̼N̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼.̼E̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼5̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼1̼/̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼4̼/̼S̼ư̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼5̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼.̼E̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼ũ̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼ũ̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼5̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼7̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼ũ̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼4̼0̼2̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼

C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼ũ̼”̼.̼

̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼;̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼;̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼;̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼;̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

̼M̼a̼i̼ ̼H̼i̼ê̼n̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼ ̼/̼b̼a̼o̼q̼u̼a̼n̼k̼h̼u̼7̼.̼v̼n̼/̼t̼o̼a̼-̼a̼n̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼s̼u̼-̼k̼h̼u̼-̼v̼u̼c̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼k̼h̼u̼-̼7̼-̼x̼e̼t̼-̼x̼u̼-̼t̼o̼i̼-̼d̼a̼o̼-̼n̼g̼u̼-̼-̼7̼1̼5̼7̼3̼1̼7̼4̼5̼-̼0̼0̼2̼5̼6̼7̼6̼s̼3̼8̼4̼1̼0̼g̼s̼

You may also like...

Loading...