Tiến ‘trắng’ quay xe ᴛố вị ʋợ cҺồпց Đường ‘Nhuệ’ đối χử ᴛệ вạc, хι̇п ᴛоà χử ɱὶпҺ 20 пäɱ ᴛù

M̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼”̼t̼r̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼”̼C̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼T̼i̼ế̼n̼ ̼”̼t̼r̼ắ̼n̼g̼”̼)̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼”̼t̼r̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼N̼h̼u̼ệ̼”̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼o̼a̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼0̼/̼8̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼”̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼”̼t̼r̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼B̼á̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼C̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼4̼4̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼)̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼C̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼,̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼N̼h̼u̼ệ̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼a̼i̼.̼ ̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼

̼N̼G̼U̼Y̼Ễ̼N̼ ̼H̼U̼Ệ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼t̼c̼.̼v̼n̼/̼x̼e̼t̼-̼x̼u̼-̼v̼u̼-̼a̼n̼-̼c̼h̼a̼n̼-̼t̼i̼e̼n̼-̼h̼o̼a̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼t̼i̼e̼n̼-̼t̼r̼a̼n̼g̼-̼t̼o̼-̼b̼i̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼d̼o̼i̼-̼x̼u̼-̼t̼e̼-̼b̼a̼c̼-̼a̼r̼6̼4̼6̼9̼7̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

You may also like...

Loading...