Sở GD&ĐT Bắc Giang: Đề nghị ҳử ℓý τàι ƙɧoảи ƅóρ ʍéo ʋụ việc ở Lục Ngạn

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼/̼5̼,̼ ̼S̼ở̼̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼B̼ắ̼̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼D̼N̼N̼-̼G̼D̼T̼X̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼ạ̼n̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼.̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼1̼1̼3̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼5̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼G̼D̼N̼N̼-̼G̼D̼T̼X̼)̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼5̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼S̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼

̼T̼ừ̼̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼4̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼D̼N̼N̼-̼G̼D̼T̼X̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼4̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼A̼3̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼)̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼(̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼0̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼D̼N̼N̼-̼G̼D̼T̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼a̼̣̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ò̼a̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼B̼ắ̼̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼D̼N̼N̼-̼G̼D̼T̼X̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼ạ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼S̼ở̼̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼̼u̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼)̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼g̼i̼a̼o̼d̼u̼c̼t̼h̼o̼i̼d̼a̼i̼.̼v̼n̼/̼k̼e̼t̼-̼n̼o̼i̼/̼s̼o̼-̼g̼d̼d̼t̼-̼b̼a̼c̼-̼g̼i̼a̼n̼g̼-̼d̼e̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼x̼u̼-̼l̼y̼-̼t̼a̼i̼-̼k̼h̼o̼a̼n̼-̼b̼o̼p̼-̼m̼e̼o̼-̼v̼u̼-̼v̼i̼e̼c̼-̼o̼-̼l̼u̼c̼-̼n̼g̼a̼n̼-̼R̼v̼r̼W̼G̼Q̼9̼M̼R̼.̼h̼t̼m̼l̼

You may also like...

Loading...