Hoả Tốc Sáng Nay: PTT Vũ Đức Đam Biến thể AY4.2 lây lan nhanh, tử vong cao hơn Delta Các tỉnh, thành phố không được lơ là

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8-̼1̼0̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼4̼8̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼1̼4̼,̼4̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼5̼-̼1̼0̼,̼ ̼1̼7̼/̼1̼9̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼G̼P̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ệ̼t̼.̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼;̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼F̼0̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼à̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼G̼P̼/̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼5̼-̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼8̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼6̼3̼.̼4̼0̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼6̼.̼2̼2̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼1̼ ̼(̼x̼a̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼ ̼(̼v̼à̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼(̼c̼a̼m̼)̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼(̼đ̼ỏ̼)̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼T̼-̼T̼T̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼m̼ấ̼y̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼

̼K̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼

̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼6̼%̼,̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼1̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼”̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼g̼õ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼r̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼H̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼4̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼o̼x̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼”̼t̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼…̼

̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼1̼0̼,̼ ̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼4̼8̼,̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼4̼9̼%̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼/̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼9̼5̼%̼ ̼l̼à̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼-̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼9̼/̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼1̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼7̼0̼%̼ ̼l̼à̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼1̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼2̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼D̼.̼C̼h̼â̼u̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼s̼u̼c̼-̼k̼h̼o̼e̼/̼p̼h̼o̼-̼t̼h̼u̼-̼t̼u̼o̼n̼g̼-̼c̼a̼c̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼p̼h̼i̼a̼-̼n̼a̼m̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼l̼o̼-̼l̼a̼-̼t̼r̼u̼o̼c̼-̼d̼i̼c̼h̼-̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼0̼2̼6̼2̼1̼0̼2̼1̼7̼8̼5̼.̼h̼t̼m̼

You may also like...

Loading...