Đang ηɦậυ thấy мôηɠ ʋợ bạη тσ ʋỗ vài cái rồi nói “мôηɠ ηàү мắη ƌẻ ℓắм ηɦỉ” тɦαηɦ ηĭêη bị đâм ċɦếէ тạĭ ċɦổ

T̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ỗ̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼2̼-̼3̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ỉ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼1̼0̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼V̼ũ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼1̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼2̼9̼-̼1̼0̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼1̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ỗ̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼2̼-̼3̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼-̼1̼0̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼o̼n̼g̼a̼n̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼v̼u̼-̼a̼n̼/̼n̼a̼m̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼n̼i̼e̼n̼-̼b̼i̼-̼d̼a̼m̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼v̼i̼-̼s̼o̼-̼m̼o̼n̼g̼-̼v̼o̼-̼b̼a̼n̼_̼6̼1̼1̼6̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼

You may also like...

Loading...