‘Đại gia’ lan ƌộт ɓιếŋ nổi tiếng cuộc ɢιασ ժịçн nghìn tỷ trên ɱạŋɢ ɓị ɓắт vì khai thác hàng triệu tấn than ℓậu

Bᴜ̀ɪ Hᴜ̛̃ᴜ Gɪᴀɴɢ, đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴄʜᴏ̛ɪ ʟᴀɴ đᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ, ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ɢɪᴀ́ 250 ᴛɪ̉, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ sɪɴʜ đᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ᴛʜᴀɴ ʟᴀ̣̂ᴜ ǫᴜʏ ᴍᴏ̂ ʟᴏ̛́ɴ, đᴀ̃ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̂́ɴ ᴛʜᴀɴ.

Nɢᴀ̀ʏ 27-8, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ (C03) đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ “Vɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ, ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴅᴏ̀, ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ” xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ CP Yᴇ̂ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Đᴏ̂ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ᴛʜᴀɴ ʟᴀ̣̂ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜʏ ᴍᴏ̂ ᴄᴜ̛̣ᴄ ʟᴏ̛́ɴ ɴᴀ̀ʏ. Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ 2 ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ “đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ” ᴄʜᴏ̛ɪ ʟᴀɴ đᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.

C03 đᴀ̃ ʀᴀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ 12 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ʙᴀ̀ Cʜᴀ̂ᴜ Tʜɪ̣ Mʏ̃ Lɪɴʜ, ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Yᴇ̂ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 12, TP.HCM.

Bᴜ̀ɪ Hᴜ̛̃ᴜ Gɪᴀɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠɪ̀ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ʟᴀɴ đᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ 250 ᴛɪ̉, ɴᴀʏ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ́ɴɢ sᴀ̉ɴ ʟᴀ̣̂ᴜ – Ảɴʜ: TIẾN THẮNG

Hᴀɪ “đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ” ᴄʜᴏ̛ɪ ʟᴀɴ đᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʜᴀɴ ʟᴀ̣̂ᴜ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ Bᴜ̀ɪ Hᴜ̛̃ᴜ Gɪᴀɴɢ ᴠᴀ̀ Bᴜ̀ɪ Hᴜ̛̃ᴜ Tʜᴀɴʜ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Mᴀ̣ᴏ Kʜᴇ̂, ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Đᴏ̂ɴɢ Tʀɪᴇ̂̀ᴜ, Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ, ᴘʜᴏ́ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ɢᴏ̂̀ᴍ: Hᴀ̀ Aɴʜ Tᴜᴀ̂́ɴ, ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Đᴏ̂ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ; Bᴜ̀ɪ Mᴀ̣ɴʜ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ Nɢᴏ̂ Đᴀ̆ɴɢ Hᴀ̉ɪ, ᴘʜᴏ́ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Đᴏ̂ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ; Nɢᴜ̣ʏ Qᴜᴀɴɢ Tʜᴜʏᴇ̂ɴ, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ CP Yᴇ̂ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ; Dᴏᴀ̃ɴ Tʜɪ̣ Đɪ̣ɴʜ, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ ᴛᴏᴀ́ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ CP Yᴇ̂ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ; Bᴜ̀ɪ Hᴜ̛̃ᴜ Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʙᴀ̃ɪ ᴛʜᴀɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̉ đᴀ́ Nᴜ́ɪ Vᴏɪ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Đᴏ̂ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ; Bᴜ̀ɪ Hᴜ̛̃ᴜ Kʜᴏᴀ, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ᴛʜᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Đᴏ̂ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ…

Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ʙᴀ̃ɪ ᴛʜᴀɴ ᴛᴀ̣ɪ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ɴ ᴛʜᴀɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴏ́ᴀ đᴏ̛ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴜᴀ ʙᴀ́ɴ – Ảɴʜ: THU PHƯƠNG

Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ʙᴀ̀ Cʜᴀ̂ᴜ Tʜɪ̣ Mʏ̃ Lɪɴʜ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Yᴇ̂ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Bᴜ̀ɪ Hᴜ̛̃ᴜ Tʜᴀɴʜ, Bᴜ̀ɪ Hᴜ̛̃ᴜ Gɪᴀɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Đᴏ̂ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ᴛʜᴀɴ ʟᴀ̣̂ᴜ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ, ᴍᴜᴀ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̂́ɴ ᴛʜᴀɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̉ ᴛʜᴀɴ Mɪɴʜ Tɪᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̣ɪ Tᴜ̛̀, ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ.

C03 đᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜɪᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴜ̃ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴍ xᴇ́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴏ̉ ᴛʜᴀɴ ʟᴀ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣ɪ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀ. Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴋʜᴀ́ᴍ xᴇ́ᴛ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ʜᴏ̛ɴ 2 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̂́ɴ ᴛʜᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̣ ʜᴏ̛ɴ 1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̂́ɴ ᴛʜᴀɴ.

Tᴜ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ᴛʜᴀɴ ʟᴀ̣̂ᴜ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Lɪɴʜ ᴠᴀ̀ ʜᴀɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ “đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ” ʟᴀɴ đᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ đᴀ̃ ᴛʜᴜ ʟᴏ̛̣ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴛɪ̉ đᴏ̂̀ɴɢ.

Nɢᴀ̀ʏ 28-7, Vɪᴇ̣̂ɴ Kɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ ᴘʜᴇ̂ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, C03 ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴜ̣ᴄ Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏ, ʙᴀ̃ɪ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴛʜᴀɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴀɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Kɪɴʜ Mᴏ̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 19-8 ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ 135 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ đᴏ̣̂ɴɢ. Kɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̃ɪ ᴛʜᴀɴ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂́ɪ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴇ̂ɴʜ ʟᴇ̣̂ᴄʜ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ́ᴀ đᴏ̛ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ʜᴀ̀ɴɢ.

“Đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ” ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ɢɪᴀ́ 250 ᴛɪ̉

Ôɴɢ Bᴜ̀ɪ Hᴜ̛̃ᴜ Gɪᴀɴɢ (33 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ Đᴏᴀ̀ɴ Kᴇ̂́ᴛ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Mᴀ̣ᴏ Kʜᴇ̂, ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Đᴏ̂ɴɢ Tʀɪᴇ̂̀ᴜ, ᴛɪ̉ɴʜ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ) đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ “đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ” ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂ᴍ ɴɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴏᴀ́ɴɢ sᴀ̉ɴ ᴛʜᴀɴ ʜᴏ̛ɴ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ.

“Đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ” ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ ɴɢᴏ̛ɪ đᴏ̂̀ sᴏ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̆ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̉ ʜᴏᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴀ́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Mᴀ̣ᴏ Kʜᴇ̂, ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Đᴏ̂ɴɢ Tʀɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ xᴇ sᴀɴɢ.

Đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2021, ʜᴀɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴏ̂ɴɢ Gɪᴀɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴜ̣ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ʟᴀɴ đᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ʟᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ 250 ᴛɪ̉ đᴏ̂̀ɴɢ. Ôɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴀɴʜ ᴇᴍ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ đᴇ̂̉ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛̀ɴ ʟᴀɴ Vᴀʀ Đᴀ̂́ᴛ Mᴏ̉ (ʟᴀɴ đᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ) ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2020 ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ Cᴏ̂̉ Gɪᴀ̉ɴ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Kɪᴍ Sᴏ̛ɴ, ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Đᴏ̂ɴɢ Tʀɪᴇ̂̀ᴜ.

Gɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 3, ᴏ̂ɴɢ Gɪᴀɴɢ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ʟᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪ̀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ʟᴀɴ đᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴠᴜ̛ᴏ̛̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ Mᴀ̣ᴏ Kʜᴇ̂, Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴠᴜ̛ᴏ̛̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ. Sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 250 ᴛɪ̉ đᴏ̂̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ đᴀ̃ ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ ᴄʜᴏ 2 ɴʜᴀ́ɴʜ ɢᴏ̂́ᴄ, 4 ᴍᴀ̂̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴀɴ đᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ 5 ᴄᴀ́ɴʜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ “Nɢᴏ̣ᴄ Sᴏ̛ɴ Cᴜ̛ᴏ̛́ᴄ” ᴅᴀ̀ɪ 1,1ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ 48 ʟᴀ́.

Cʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ̂ʏ ʟᴀɴ Nɢᴏ̣ᴄ Sᴏ̛ɴ Cᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴏ̂ɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴜᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʙᴀ́ɴ ᴠᴇɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ Sᴏ̛ɴ Lᴀ ᴛʀᴏɴɢ đᴏ̛̣ᴛ ᴛʜᴀᴍ ǫᴜᴀɴ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2019. Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Gɪᴀɴɢ, ᴄᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ɴᴀ̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴀ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ ɴᴏ̛̉ ʜᴏᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂ʏ ʟᴀɴ đᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Sᴏ̛ɴ Cᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

THÂN HOÀNG – TIẾN THẮNG

Tʜᴇᴏ ʜᴛᴛᴘs://ᴛᴜᴏɪᴛʀᴇ.ᴠɴ/ᴅᴀɪ-ɢɪᴀ-ʟᴀɴ-ᴅᴏᴛ-ʙɪᴇɴ-ɴᴏɪ-ᴛɪᴇɴɢ-ᴛʀᴇɴ-ᴍᴀɴɢ-ʙɪ-ʙᴀᴛ-ᴠɪ-ᴋʜᴀɪ-ᴛʜᴀᴄ-ʜᴀɴɢ-ᴛʀɪᴇᴜ-ᴛᴀɴ-ᴛʜᴀɴ-ʟᴀᴜ-20210824220434318.ʜᴛᴍ?ꜰʙ

You may also like...