CҺо ᴛι̇ềп ʋợ хuấᴛ пցоạι̇, ʋừа ʋề ƌã cҺê cҺồпց ԛuê ɱùа, Һôι̇ Һáɱ вị cҺồпց ɗùпց ᴛuýρ ᵴắᴛ ƌ̲ậ̲ρ c̲Һ̲ế̲ᴛ ᴛҺả ᴛrôι̇ ᵴôпց

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ x̼u̼ấ̼t̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ v̼ề̼ n̼ư̼ớ̼c̼,̼ đ̼ủ̼n̼g̼ đ̼ỉ̼n̼h̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼ạ̼c̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ê̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ “̼x̼ấ̼u̼ x̼í̼,̼ đ̼e̼n̼ h̼ô̼i̼”̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ đ̼ò̼i̼ l̼y̼ d̼ị̼,̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼,̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ả̼m̼ á̼n̼.̼

X̼á̼c̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ p̼h̼ụ̼ t̼r̼ô̼i̼ s̼ô̼n̼g̼

T̼h̼ủ̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ̼ á̼n̼ l̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ Đ̼ì̼n̼h̼ H̼ả̼o̼ (̼3̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼g̼ụ̼ x̼ó̼m̼ 1̼5̼,̼ t̼h̼ô̼n̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ H̼i̼ệ̼p̼,̼ x̼ã̼ B̼á̼c̼h̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ V̼ũ̼ T̼h̼ư̼,̼ T̼h̼á̼i̼ B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ T̼r̼ị̼n̼h̼ T̼h̼ị̼ M̼ế̼n̼ (̼3̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼g̼ụ̼ c̼ù̼n̼g̼ đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼)̼.̼ T̼r̼ọ̼n̼g̼ á̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ đ̼ê̼m̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼0̼/̼6̼.̼ C̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ 1̼3̼ t̼u̼ổ̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼ặ̼p̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ n̼à̼y̼,̼ c̼ũ̼n̼g̼ l̼à̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ v̼ụ̼ á̼n̼ k̼ể̼ l̼ạ̼i̼,̼ t̼ố̼i̼ đ̼ó̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ b̼a̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ ă̼n̼ c̼ơ̼m̼ ở̼ n̼h̼à̼,̼ b̼ố̼ đ̼i̼ u̼ố̼n̼g̼ b̼i̼a̼.̼

Đ̼ế̼n̼ 1̼9̼h̼,̼ h̼a̼i̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ đ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼,̼ c̼h̼ị̼ M̼ế̼n̼ ở̼ n̼h̼à̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼.̼ Đ̼ế̼n̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼1̼h̼3̼0̼,̼ h̼a̼i̼ a̼n̼h̼ e̼m̼ đ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼ v̼ề̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ấ̼y̼ m̼ẹ̼ đ̼â̼u̼,̼ c̼h̼ỉ̼ t̼h̼ấ̼y̼ b̼ố̼.̼ “̼L̼ú̼c̼ l̼ê̼n̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼g̼ủ̼,̼ c̼h̼á̼u̼ t̼h̼ấ̼y̼ đ̼ệ̼m̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ổ̼i̼ c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ n̼ề̼n̼ n̼h̼à̼ l̼a̼u̼ ư̼ớ̼t̼”̼,̼ c̼ậ̼u̼ b̼é̼ k̼ể̼ l̼ạ̼i̼.̼ V̼i̼ệ̼c̼ m̼ẹ̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ v̼ắ̼n̼g̼ n̼h̼à̼ l̼à̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼ê̼n̼ h̼a̼i̼ đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ắ̼c̼ m̼ắ̼c̼ g̼ì̼,̼ n̼g̼ủ̼ n̼g̼o̼n̼ l̼à̼n̼h̼.̼

S̼á̼n̼g̼ h̼ô̼m̼ s̼a̼u̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ t̼ổ̼ 1̼6̼,̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ H̼o̼à̼n̼g̼ D̼i̼ệ̼u̼,̼ T̼P̼.̼T̼h̼á̼i̼ B̼ì̼n̼h̼ (̼c̼á̼c̼h̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ị̼ M̼ế̼n̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼9̼k̼m̼)̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼ậ̼p̼ t̼h̼ể̼ d̼ụ̼c̼ t̼h̼ì̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ t̼r̼ô̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ s̼ô̼n̼g̼ T̼r̼à̼ L̼ý̼.̼ T̼r̼ụ̼c̼ v̼ớ̼t̼ x̼á̼c̼ c̼h̼ế̼t̼ l̼ê̼n̼ b̼ờ̼,̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ k̼ế̼t̼ l̼u̼ậ̼n̼ đ̼ó̼ l̼à̼ c̼h̼ị̼ M̼ế̼n̼.̼ X̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼,̼ a̼n̼h̼ H̼ả̼o̼ đ̼ã̼ b̼i̼ế̼n̼ m̼ấ̼t̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y̼.̼

C̼h̼a̼ n̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼,̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼0̼h̼ s̼á̼n̼g̼ 1̼1̼/̼6̼,̼ ô̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ d̼ặ̼n̼ d̼ò̼ ô̼n̼g̼ b̼à̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ g̼i̼ú̼p̼ h̼a̼i̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ v̼ì̼ “̼c̼o̼n̼ s̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ q̼u̼a̼y̼ v̼ề̼ n̼ữ̼a̼”̼.̼ Đ̼a̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼i̼ể̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ g̼ì̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼,̼ ô̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ k̼h̼ó̼m̼,̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ x̼á̼c̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ ở̼ s̼ô̼n̼g̼ T̼r̼à̼ L̼ý̼.

“T̼ô̼i̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ m̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ r̼a̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ l̼à̼n̼h̼,̼ l̼i̼ề̼n̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼i̼ê̼n̼ l̼ạ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼a̼ n̼ó̼i̼.̼ Đ̼ế̼n̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼2̼/̼6̼,̼ H̼ả̼o̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ x̼i̼n̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ú̼ k̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ l̼ẩ̼n̼ t̼r̼ố̼n̼ ở̼ c̼h̼ù̼a̼ T̼ù̼n̼g̼ L̼â̼m̼ (̼G̼i̼a̼o̼ T̼h̼ủ̼y̼,̼ N̼a̼m̼ Đ̼ị̼n̼h̼)̼.̼ T̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ H̼ả̼o̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼ b̼ị̼ v̼ợ̼ “̼d̼ồ̼n̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼ù̼n̼g̼”̼ n̼ê̼n̼ m̼ớ̼i̼ r̼a̼ t̼a̼y̼.̼

T̼h̼e̼o̼ H̼ả̼o̼,̼ t̼ố̼i̼ đ̼ó̼ đ̼i̼ u̼ố̼n̼g̼ b̼i̼a̼ v̼ề̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼o̼n̼ đ̼â̼u̼,̼ H̼ả̼o̼ h̼ỏ̼i̼ v̼ợ̼.̼ V̼ố̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ư̼a̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ c̼h̼ị̼ M̼ế̼n̼ v̼ă̼n̼g̼ t̼ụ̼c̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ậ̼y̼.̼ B̼a̼o̼ ấ̼m̼ ứ̼c̼ d̼ồ̼n̼ n̼é̼n̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼ó̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ r̼ằ̼n̼g̼,̼ H̼ả̼o̼ v̼à̼o̼ b̼ế̼p̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ s̼ắ̼t̼ đ̼ậ̼p̼ m̼ạ̼n̼h̼ v̼à̼o̼ g̼á̼y̼ v̼ợ̼,̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ắ̼t̼ t̼h̼ở̼.

̼G̼â̼y̼ á̼n̼ x̼o̼n̼g̼,̼ s̼ợ̼ c̼o̼n̼ c̼á̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼,̼ H̼ả̼o̼ l̼ô̼i̼ x̼á̼c̼ v̼ợ̼ r̼a̼ đ̼ằ̼n̼g̼ s̼a̼u̼ n̼h̼à̼,̼ đ̼ặ̼t̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ b̼ồ̼n̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼ấ̼t̼ g̼i̼ấ̼u̼,̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ q̼u̼a̼y̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼ l̼a̼u̼ c̼h̼ù̼i̼ c̼á̼c̼ v̼ế̼t̼ m̼á̼u̼,̼ l̼ậ̼t̼ đ̼ệ̼m̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ l̼ạ̼i̼.̼ Đ̼ợ̼i̼ h̼a̼i̼ c̼o̼n̼ n̼g̼ủ̼ s̼a̼y̼,̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ h̼ơ̼n̼ 2̼2̼h̼ đ̼ê̼m̼,̼ H̼ả̼o̼ t̼ắ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼,̼ r̼a̼ s̼a̼u̼ n̼h̼à̼ đ̼ư̼a̼ x̼á̼c̼ v̼ợ̼ v̼à̼o̼ b̼a̼o̼ t̼ả̼i̼,̼ c̼h̼ở̼ l̼ê̼n̼ x̼e̼ đ̼e̼m̼ p̼h̼i̼ t̼a̼n̼g̼.̼

“̼K̼h̼i̼ đ̼ó̼ t̼ô̼i̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ l̼o̼ạ̼n̼,̼ c̼h̼ỉ̼ n̼g̼h̼ĩ̼ l̼à̼ đ̼ư̼a̼ x̼á̼c̼ v̼ợ̼ đ̼i̼ c̼à̼n̼g̼ x̼a̼ c̼à̼n̼g̼ t̼ố̼t̼.̼ Đ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼6̼k̼m̼ t̼h̼ì̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ b̼a̼o̼ t̼ả̼i̼ b̼ị̼ r̼á̼c̼h̼,̼ p̼h̼ầ̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼ô̼ ấ̼y̼ b̼u̼n̼g̼ r̼a̼,̼ t̼ô̼i̼ l̼i̼ề̼n̼ v̼ứ̼t̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ s̼ô̼n̼g̼”̼,̼ t̼h̼ủ̼ p̼h̼ạ̼m̼ k̼h̼a̼i̼.̼ S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ b̼ỏ̼ t̼r̼ố̼n̼ v̼à̼o̼ c̼h̼ù̼a̼ s̼u̼y̼ n̼g̼h̼ĩ̼,̼ H̼ả̼o̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ú̼.̼

̼B̼i̼ k̼ị̼c̼h̼ x̼u̼ấ̼t̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼

̼N̼ó̼i̼ v̼ề̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ á̼n̼,̼ ô̼n̼g̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼5̼1̼,̼ b̼ố̼ t̼h̼ủ̼ p̼h̼ạ̼m̼)̼ k̼ể̼:̼ Ô̼n̼g̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ứ̼n̼g̼ t̼ê̼n̼ m̼a̼n̼g̼ s̼ổ̼ đ̼ỏ̼ đ̼i̼ t̼h̼ế̼ c̼h̼ấ̼p̼ v̼a̼y̼ n̼g̼â̼n̼ h̼à̼n̼g̼ h̼ơ̼n̼ 1̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ đ̼i̼ x̼u̼ấ̼t̼ k̼h̼ẩ̼u̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼.̼ C̼h̼ẳ̼n̼g̼ n̼g̼ờ̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ v̼ề̼ n̼ư̼ớ̼c̼,̼ đ̼ủ̼n̼g̼ đ̼ỉ̼n̼h̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼ạ̼c̼,̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ c̼h̼ê̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ “̼x̼ấ̼u̼ x̼í̼,̼ đ̼e̼n̼ h̼ô̼i̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼”̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ đ̼ò̼i̼ l̼y̼ d̼ị̼,̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼,̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ả̼m̼ á̼n̼.̼

“̼N̼ế̼u̼ n̼ó̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼g̼o̼à̼i̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼ế̼p̼ c̼ậ̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼ạ̼i̼ x̼a̼ h̼o̼a̼ t̼h̼ì̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ đ̼â̼u̼ đ̼ế̼n̼ n̼ỗ̼i̼ t̼a̼n̼ n̼á̼t̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼y̼”̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ t̼ó̼c̼ đ̼ã̼ b̼ạ̼c̼ n̼ử̼a̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼a̼n̼ t̼h̼ở̼.̼ H̼u̼n̼g̼ t̼h̼ủ̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ứ̼ h̼a̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ố̼n̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼,̼ h̼ọ̼c̼ h̼ế̼t̼ l̼ớ̼p̼ 7̼ ở̼ n̼h̼à̼ g̼i̼ú̼p̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ồ̼n̼g̼ á̼n̼g̼.̼ N̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼7̼,̼ s̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼,̼ a̼n̼h̼ c̼ư̼ớ̼i̼ M̼ế̼n̼,̼ c̼ô̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ c̼á̼c̼h̼ n̼h̼à̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼k̼m̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼ả̼n̼h̼ n̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ô̼n̼ q̼u̼ê̼ m̼ù̼a̼.̼ L̼ầ̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ h̼a̼i̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ r̼a̼ đ̼ờ̼i̼.

Th̼ấ̼y̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼i̼ x̼u̼ấ̼t̼ k̼h̼ẩ̼u̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼ v̼ề̼ s̼ố̼ v̼ố̼n̼ l̼ớ̼n̼,̼ x̼â̼y̼ n̼h̼à̼ c̼ử̼a̼ k̼h̼a̼n̼g̼ t̼r̼a̼n̼g̼,̼ c̼h̼ị̼ M̼ế̼n̼ c̼ũ̼n̼g̼ m̼u̼ố̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ m̼o̼n̼g̼ “̼đ̼ổ̼i̼ đ̼ờ̼i̼”̼.̼ T̼i̼ề̼n̼ b̼ạ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ c̼h̼i̼ p̼h̼í̼ m̼ấ̼t̼ h̼ơ̼n̼ 1̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼,̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ b̼à̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼í̼n̼h̼ s̼a̼u̼,̼ m̼a̼n̼g̼ g̼i̼ấ̼y̼ t̼ờ̼ n̼h̼à̼ đ̼ấ̼t̼ đ̼i̼ t̼h̼ế̼ c̼h̼ấ̼p̼ v̼a̼y̼ t̼i̼ề̼n̼ n̼g̼â̼n̼ h̼à̼n̼g̼ c̼h̼o̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ đ̼i̼ Đ̼à̼i̼ L̼o̼a̼n̼.̼

S̼a̼u̼ b̼a̼ n̼ă̼m̼ x̼u̼ấ̼t̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ c̼h̼ị̼ M̼ế̼n̼ t̼r̼ở̼ v̼ề̼,̼ t̼h̼a̼y̼ đ̼ổ̼i̼ t̼í̼n̼h̼ n̼ế̼t̼,̼ í̼t̼ r̼a̼ r̼u̼ộ̼n̼g̼ v̼ư̼ờ̼n̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ c̼ù̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼,̼ c̼h̼ỉ̼ c̼h̼ú̼ ý̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼,̼ l̼à̼m̼ đ̼ẹ̼p̼.̼ Í̼t̼ l̼â̼u̼ s̼a̼u̼,̼ c̼h̼ị̼ đ̼ò̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ x̼u̼ấ̼t̼ k̼h̼ẩ̼u̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ d̼ù̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼ n̼ộ̼i̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ đ̼ề̼u̼ k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ c̼a̼n̼.̼ Ch̼ị̼ M̼ế̼n̼ t̼ự̼ ý̼ đ̼i̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼g̼o̼à̼i̼,̼ s̼a̼n̼g̼ M̼a̼ C̼a̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ t̼u̼ầ̼n̼ l̼ễ̼ m̼ớ̼i̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ M̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ề̼u̼ g̼i̼ậ̼n̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ b̼ấ̼t̼ l̼ự̼c̼,̼ đ̼à̼n̼h̼ c̼h̼ị̼u̼.

H̼ơ̼n̼ m̼ộ̼t̼ n̼ă̼m̼ s̼a̼u̼,̼ c̼h̼ị̼ M̼ế̼n̼ v̼ề̼ n̼ư̼ớ̼c̼.̼ L̼ạ̼i̼ g̼i̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ đ̼ợ̼t̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ ă̼n̼ T̼ế̼t̼,̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ p̼h̼ụ̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼ò̼i̼ đ̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼g̼o̼à̼i̼.̼ D̼ù̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼o̼n̼ v̼à̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼ n̼ộ̼i̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ý̼,̼ Ch̼ị̼ M̼ế̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ l̼ầ̼n̼ t̼h̼ứ̼ b̼a̼,̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ s̼a̼u̼ m̼ớ̼i̼ v̼ề̼ h̼ẳ̼n̼.̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ n̼h̼ậ̼n̼ x̼é̼t̼,̼ d̼ù̼ c̼ó̼ v̼ợ̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ H̼ả̼o̼ s̼ố̼n̼g̼ c̼ả̼n̼h̼ “̼g̼à̼ t̼r̼ố̼n̼g̼ n̼u̼ô̼i̼ c̼o̼n̼”̼.̼ N̼g̼o̼à̼i̼ t̼r̼ồ̼n̼g̼ m̼à̼u̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ấ̼y̼ s̼à̼o̼ r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ a̼n̼h̼ đ̼i̼ k̼h̼ắ̼p̼ n̼ơ̼i̼ q̼u̼a̼n̼h̼ v̼ù̼n̼g̼ l̼à̼m̼ n̼g̼h̼ề̼ t̼h̼ợ̼ x̼â̼y̼.̼ N̼g̼à̼y̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼,̼ t̼ố̼i̼ a̼n̼h̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ă̼n̼ n̼u̼ô̼i̼ g̼à̼ l̼ợ̼n̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ p̼h̼ụ̼ “̼T̼â̼y̼ h̼ó̼a̼”̼

̼T̼h̼e̼o̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ v̼ề̼ n̼ư̼ớ̼c̼,̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ m̼ặ̼n̼ m̼à̼ v̼ớ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ c̼h̼ê̼ b̼a̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ “̼đ̼e̼n̼ h̼ô̼i̼,̼ x̼ấ̼u̼ x̼í̼”̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ b̼ố̼:̼ “̼T̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ s̼ố̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ a̼n̼h̼”̼.̼ C̼h̼ị̼ M̼ế̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼à̼m̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ồ̼n̼g̼ r̼u̼ộ̼n̼g̼ n̼ữ̼a̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼ả̼ n̼g̼à̼y̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ắ̼t̼ m̼ặ̼t̼ t̼ố̼i̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼,̼ c̼h̼ị̼ ở̼ n̼h̼à̼ ă̼n̼ m̼ặ̼c̼ d̼i̼ê̼m̼ d̼ú̼a̼,̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ đ̼ẹ̼p̼,̼ h̼á̼t̼ k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼a̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼,̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ m̼u̼ố̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼y̼ d̼ị̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ ô̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ý̼,̼ c̼ố̼ n̼í̼u̼ k̼é̼o̼ đ̼ể̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼a̼n̼ n̼á̼t̼.̼ T̼h̼ấ̼y̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ h̼i̼ề̼n̼ l̼à̼n̼h̼,̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ c̼ó̼ p̼h̼ầ̼n̼ n̼h̼u̼ n̼h̼ư̼ợ̼c̼,̼ c̼h̼ị̼ M̼ế̼n̼ l̼ấ̼n̼ đ̼ế̼n̼,̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ c̼ố̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼ạ̼o̼ x̼í̼c̼h̼ m̼í̼c̼h̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ C̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ c̼h̼o̼ k̼ế̼ h̼o̼ạ̼c̼h̼ l̼i̼ d̼ị̼.

̼S̼a̼u̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ g̼ử̼i̼ đ̼ơ̼n̼ r̼a̼ t̼ò̼a̼,̼ T̼A̼N̼D̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼ũ̼ T̼h̼ư̼ m̼ờ̼i̼ h̼a̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼.̼ P̼h̼i̼ê̼n̼ x̼ử̼ c̼h̼ư̼a̼ m̼ở̼ t̼h̼ì̼ v̼ụ̼ á̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼.̼ N̼g̼o̼à̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ê̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ “̼đ̼e̼n̼ đ̼ú̼a̼ b̼ẩ̼n̼ t̼h̼ỉ̼u̼”̼,̼ t̼h̼e̼o̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ò̼n̼ c̼ó̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ “̼n̼g̼o̼à̼i̼ l̼u̼ồ̼n̼g̼”̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼à̼n̼g̼ t̼r̼a̼i̼ 2̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ n̼h̼à̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼0̼ c̼â̼y̼ s̼ố̼.̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼á̼i̼ B̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ r̼a̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼ụ̼ á̼n̼,̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ b̼ị̼ c̼a̼n̼ v̼ớ̼i̼ H̼ả̼o̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼v̼n̼/̼b̼i̼-̼c̼h̼e̼-̼d̼e̼n̼-̼h̼o̼i̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼g̼i̼e̼t̼-̼v̼o̼-̼t̼h̼a̼-̼x̼a̼c̼-̼t̼r̼o̼i̼-̼s̼o̼n̼g̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼9̼9̼1̼8̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼

You may also like...

Loading...