Category: news

0

Bí thư Nguyễn Văn Nên: “TP.HCM mời bà con ngoại tỉnh ở lại tiêm vaccine

B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼...